Splošni pogoji poslovanja

 1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja z nepremičninami urejajo medsebojne pravice in obveznosti ter dogovore družbe za posredovanje pri prometu z nepremičnimi (v nadaljevanju: posrednik) in prodajalca, kupca, najemodajalca oz. najemojemalca nepremičnine (v nadaljevanju: naročnik). Splošni pogoji poslovanja z nepremičninami so usklajeni s Kodeksom dobrih poslovnih običajev pri poslovanju z nepremičninami v Republiki Sloveniji in Zakonom o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr in ZNPosr-A). 

2. Opravila posrednika

Posrednik ob sprejemu naročila ugotavlja osnovne podatke o naročniku (naslov, telefon), ugotavlja podatke o nepremičnini, ki je predmet posredovanja z ogledom nepremičnine, skrbno preveri dokumentacijo o lastništvu nepremičnine (ZK izpisek, kupoprodajna pogodba, sklep o dedovanju ali drugi pravni naslov), preveri morebitne obremenitve nepremičnine (zastava, služnost, predkupna pravica in druga bremena), ugotavlja površino nepremičnine s funkcionalnim zemljiščem in etažnost nepremičnine, pridobiva tehnično in slikovno dokumentacijo nepremičnine, ugotavlja komunalno opremljenost nepremičnine (elektrika, voda, ogrevanje, kanalizacija, plin, TV, telefon in urejenost okolice), pridobiva podatke o obliki in legi parcele ter o tehnični in pravni urejenosti parcele, vrsti rabe in katastrskem razredu ter površini in namembnosti zemljišča ter druge podatke, pomembne pri prometu nepremičnine.

3. Opravila naročnika

Naročnik storitve se zavezuje, da bo posrednika pravočasno obveščal o morebitnih spremenjenih pogojih o posredovanju nepremičnine. Posredniku bo posredoval vse potrebne podatke, ki lahko vplivajo na uspešno sklenitev posla pri posredovanju nepremičnine, ter mu priskrbel dokazila o lastništvu nepremičnine in bremenih.

4. Medsebojni dogovori

Posrednik in naročnik se dogovorita o ceni nepremičnine, ki je predmet posredovanja ter o plačilnih pogojih in načinu plačila. Ceno nepremičnine lahko glede na tržne razmere naknadno tudi ažurirata. Naročnik storitve dovoljuje, da se splošni podatki o nepremičnini uporabljajo pri pripravi oglasnega gradiva o nepremičnini, pri objavi oglasov in reklam, prezentaciji ponudbe ali povpraševanju doma ali v tujini. Naročnik storitve dovoljuje posredniku ogled nepremičnine s potencialnim interesentom tudi v odsotnosti lastnika, če je to mogoče.
Naročnik storitve dovoljuje posredniku, da ga zastopa pri pogajanjih, licitacijah in upravnih postopkih, pri posredovanju dokumentacije notarju, odvetniku in upravnim organom.
Naročnik storitve ne bo zlorabljal posrednikovih informacij tako, da bi s poslovnimi zadevami v zvezi z nepremičnino seznanjal tretje osebe oz. sklepal posle mimo posrednika z osebo, s katero ga je povezal posrednik. V obeh primerih je posredniku dolžan plačati provizijo, kot da bi bil posel z naročnikom sklenjen.
Morebitne spore bosta stranki reševali z medsebojnim dogovorom oz. ga dali v presojo ustrezni komisiji Združenja za poslovanje z nepremičninami, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.

5. Posredniška provizija

Ob uspešno opravljenem poslu ima posrednik pravico obračunati posredniško provizijo. Posredniška provizija posredovanja pri prometu nepremičnin se obračunava v skladu z naslednjo lestvico:
1. Prodaja nepremičnin: provizija znaša 2% +DDV od pogodbene cene nepremičnine pri splošni posredniški pogodbi oz. najmanj 400 EUR
2. Zahtevna prodaja nepremičnin (po posebnem dogovoru): provizija znaša do 4% od dogovorjene cene nepremičnine
3. Najem in oddaja stanovanja, stanovanjske hiše in počitniške hiše: provizija v višini enomesečne najemnine
4. Najem in oddaja poslovnih prostorov: provizija v višini enomesečne najemnine

Posredniška provizija zajema vzpostavljanje stikov ter preverjanje stanja nepremičnine, potrebna pogajanja in pripravo na sklenitev pravnega posla. Posredniška provizija zapade v plačilo ob sklenitvi ustrezne pogodbe med naročiteljem in tretjo osebo. Upravne in sodne takse, notarske in odvetniške tarife in cenitvena poročila niso zajeta v posredniški proviziji.

6. Storitve posrednika

Posrednik si bo prizadeval najti tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina.
Posrednik bo naročnika tekoče obveščal o vseh, za nameravanji posel pomembnih okoliščinah in se z njim dogovarjal o pogojih za sklenitev pogodbe. Posrednik jamči za tajnost in pravilno uporabo podatkov o nepremičnini in naročniku.

Posrednik bo pripravil naročniku dokumentacijo za sestavo ustrezne pogodbe, poskrbel za pridobitev ustreznih potrdil, posredoval pravno tehnično dokumentacijo notarju, odvetniku in upravnim organom, izpolnil obrazec FURS o odmeri davka na promet nepremičnin, organiziral izdelavo cenitvenega poročila, če je potrebno, poskrbel za vložitev davčne napovedi z vsemi potrebnimi prilogami pristojnemu davčnemu organu, poskrbel za organizacijo overitve podpisa prodajalca pri notarju ter obvestil upravitelja o spremembi lastništva na nepremičnini, ki je bila predmet kupoprodaje.

Splošni pogoji poslovanja z nepremičninami so v veljavi od 21. 11. 2009.

Nepremičnine Janko
Ema Janko s.p.
Na trgu 51
3330 Mozirje

Davčna številka: SI63365502
Matična številka: 3066231000

Pokličite nas: 051 307 035

Poiščite svoj novi dom!